Postuar te Përmbledhje, Shkencë kompjuterike

Bazat e projektimit dhe metodologjisë së hulumtimit

Bazat_e_hulumtimit.pdf është përzgjedhje e pikave kryesore nga libri “Essentials of research design and methodology” nga Geoffrey Marczyk, David DeMatteo dhe David Festinger. Përmbajtja:

  1. Hyrje dhe përmbledhje
  2. Planifikimi dhe projektimi i një studimi hulumtues
  3. Qasjet e përgjithshme për kontrollimin e artifakteve dhe shtrembërimeve
  4. Mbledhja e shënimeve, metodat e vlerësimit dhe strategjitë e matjes
  5. Tipet e përgjithshme të projektimeve dhe qasjeve të hulumtimit
  6. Vlefshmëria (validity)
  7. Përgatitja e shënimeve, analizat, dhe interpretimi
  8. Konsideratat etike në hulumtim
  9. Shpërndarja e rezultateve të hulumtimit dhe distilimi i principeve të projektimit dhe metodologjisë së hulumtimit

Shfletoje/shkarkoje: Bazat_e_hulumtimit.pdf

Postuar te Përmbledhje, Shkencë kompjuterike, Zhvillim i softuerit

Machine Learning praktik me Scikit-Learn dhe TensorFlow

Ky publikim (Machine Learning praktik…pdf) i përmban ushtrimet teorike nga libri “Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow”. Për ushtrimet praktike shihni Jupyter notebooks të disponueshme te Vazhdoni me leximin e “Machine Learning praktik me Scikit-Learn dhe TensorFlow”

Postuar te Artikuj & Tutoriale, Përmbledhje, Shkencë kompjuterike, Tekste, Video, Zhvillim i softuerit

Arritjet në Deep Learning gjatë vitit të fundit

Zhvillime të mëdha në teknologjitë e tekstit, zërit dhe të pamurit kompjuterik

Nga: Ed Tyantov, data scientist (artikull i përkthyer nga Ridvan Bunjaku)

Përshëndetje. Në këtë artikull, do t’ju tregoj se çka ka ndodhur në botën e Machine Learning gjatë vitit të kaluar (kryesisht në Deep Learning). Dhe ka pasur shumë gjëra, prandaj u ndala më së shumti, sipas mendimit tim, në arritjet spektakulare dhe/ose domethënëse. Në artikull nuk janë dhënë aspektet teknike të përmirësimit të arkitekturave të rrjetit. T’i zgjerojmë horizontet tona!

Vazhdoni me leximin e “Arritjet në Deep Learning gjatë vitit të fundit”

Postuar te Përmbledhje, Shkencë kompjuterike, Zhvillim i softuerit

Gërmimi i dataset-ave masivë

Shkarkoje publikimin këtu: Germimi_i_dataset-ave_masive (pdf)

Ky publikim flet për gërmimin e shënimeve, mirëpo fokusohet në gërmimin e shënimeve të sasive shumë të mëdha, domethënë kaq të mëdha sa që nuk i zë memorja kryesore. Për shkak të theksit në madhësi, shumë nga shembujt janë për Web-in apo shënimet e nxjerra nga Web-i. Për më tepër, libri bazë (Mining Massive Datasets) ka pikëpamje algoritmike: gërmimi i shënimeve ka të bëjë me aplikimin e algoritmeve në shënime, në vend se të përdoren shënimet për ta “trajnuar” ndonjë lloj motori të mësimit të makinës.

Vazhdoni me leximin e “Gërmimi i dataset-ave masivë”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Inxhinierimi i softuerit

Inxhinierimi i softuerit i përmban përmbledhjet nga klasiku i kësaj lëmie, “Software engineering” nga Ian Sommerville. Ky libër i përmban zhvillimet më të reja në teorinë dhe praktikën e inxhinierimit softuerik, të integruar me aspektet relevante të inxhinierimit të sistemeve, mbulim të gjerë të metodave agjile dhe ripërdorjes, mbulim të integruar të sigurisë fizike e informative dhe besueshmërisë – duke i ilustruar praktikat më të mira në zhvillimin e sistemeve kritike e shumë tema tjera. Temat: Vazhdoni me leximin e “Inxhinierimi i softuerit”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve

Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve – Studentët e sotshëm duan ta praktikojnë aplikimin e koncepteve. Autorët e kanë balansuar mbulimin e koncepteve, veglave, teknikave dhe aplikimeve të tyre. Teksti i shërben lexuesit edhe si referencë profesionale për praktikat aktuale më të mira. Temat: Vazhdoni me leximin e “Metoda të analizës dhe dizajnit të sistemeve”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Sistemet e Informacionit për Menaxhim (MIS)

Sistemet e Informacionit për Menaxhim (MIS) është përmbledhje e “Management Information Systems” nga Effy Oz. Ka shumë gjasa që je duke e bartur apo përdorur një sistem të informacionit. Kjo ndodh nëse ke telefon të avancuar mobil, pajisje elektronike të dorës, apo kompjuter laptop. Vazhdoni me leximin e “Sistemet e Informacionit për Menaxhim (MIS)”

Postuar te Menaxhim, Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Kryengul në zhvillim të softuerit

Kryengul në zhvillim të softuerit i përmban pikat kryesore nga “HeadFirst Software Development” (Dan Pilone & Russ Miles) ku shpjegohet puna iterative në ekip. Libri është i dobishëm për të gjithë zhvilluesit softuerikë dhe sidomos për menaxherët e projekteve softuerike. Temat: Vazhdoni me leximin e “Kryengul në zhvillim të softuerit”

Postuar te Menaxhim, Përmbledhje

Menaxhimi profesional i projekteve (PMP)

Menaxhimi profesional i projekteve (PMP) është përmbledhje nga “Head First PMP” (Jennifer Greene dhe Andrew Stellman), ndër librat më të mirë edukues dhe trajnues që i paraqet proceset për menaxhimin e një projekti, që e bën resurs të vlefshëm për fillestarë dhe praktikues. Temat i përfshijnë të gjitha proceset: Vazhdoni me leximin e “Menaxhimi profesional i projekteve (PMP)”

Postuar te Përmbledhje, Zhvillim i softuerit

Analiza dhe dizajni i orientuar kah objektet

Analiza dhe dizajni i orientuar kah objektet i përmban pikat kryesore nga “Head First OOA&D” i Brett McLaughlin, Gary Pollice dhe David West, që është një udhëzues në OOA&D që është miqësor për trurin. Megjithëse libri është voluminoz (me mbi 600 faqe), dendësia e tij është e vogël, me faqe plot figura, vizatime e komente qesharake, me shembuj atraktivë, dhe krejt kjo mbi një themel të fuqishëm profesional mbi lëminë. Temat: Vazhdoni me leximin e “Analiza dhe dizajni i orientuar kah objektet”